بدون شرح

Advertisements

همین جوری

ساعت 2 بعد از نیمه شب …
بلوار خلوت …
80…
90…
100…
110…120
فکر کنم هر چی گاز بدم از این تندتر نره…
23…
32…
40…
53…
اینم دیگه ماکزیمم صداشه!!!
صدای خودم رو که با آهنگ میخونم میشنوم!!!
تمومه…
سرعت گیر …
4راه…
چراغ زرد چشمک زن…
بلوار هم تموم شد!