از معجزات س.کس همین بس که یک سوتفاهم عشقی را برطرف و یک رابطه معمولی را به عشق برساند!!!

پ.ن: منظورم کانورتر نیست بابا…بد برداشت نکنید

Advertisements

unique

همه عاشق/معشوق ها فکر می کنن داستان عشق شون Unique هست!!!
در حالیکه همگی درگیر داستانهای تکراری هستن.

Love&S*e*x

حوصله ندارم داستان بنویسم اما پسرا به طور کلی دو دسته هستن یا دنبال دوست دختر هستن برای س*کس یا دنبال دوست دخترن برای عاشق شدن!
اتفاقاً دیشب هم محمد گیر داده بود درباره این چیزا حرف می زد!
من خودم اینجوری فکر می کنم
318

و از هر دو دسته بدم میاد!

fall in love

چرا Fall in ؟

1

عشق احساسی هست که اگر ابرازش نکنید هرگز هستی نمی یابد